Histut-koulutus

Histut-koulutus

Täydennyskoulutus: Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa: verkosto kehittäjäopettajista (5 op)

Koulutuksessa Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa keskitytään taitopohjaisen ja tutkivan historianopetuksen edistämiseen ja kehittämiseen koulussa. Tulevaisuudessa työelämään siirtyviltä oppilailta vaaditaan oppiaineen sisältötiedon lisäksi ymmärrystä eri tieteenalojen tavasta rakentaa ja ilmaista tietoa; oppimaan oppiminen, tiedon prosessointitaidot sekä kriittinen ajattelu ja aktiivinen kansalaisuus korostuvat. Ohjaamme hankkeeseen osallistuvia opettajia kehittämään omaa opetustaan tutkimuksellisella otteella, tukien niin opetuksen suunnittelua, toteuttamista kuin arviointia. Koska tulevaisuuden opetustyö perustuu enemmän yhteisölliselle työlle, ryhmä muodostaa verkoston, jossa opetusta kehitetään mahdollisimman paljon yhdessä ja myös jaetaan kehitystyön tuloksia niistä kiinnostuneiden ulottuville.

Kenelle?

Kaikille historiaa opettaville opettajille alakoulusta lukiokoulutukseen. Koulutukseen otetaan 20 opettajaa. Koulutus järjestetään Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksella ja sen rahoittaa Opetushallitus. Koulutus on osallistujille maksuton.

Kesto, laajuus ja rakenne?

Koulutus koostuu kolmesta lähijaksosta ja omaan koulutyöhön kytkeytyvästä opetuskokeilusta.

  1. Lähijakso 16.-17.11.2017. Tutkiva oppiminen ja 2000-luvun taidot oppimisessa: Ensimmäisellä kahden päivän lähijaksolla perehdytään tutkivaan oppimiseen ja taitopohjaiseen historian opetukseen alustusten sekä harjoitusten avulla. Lähijaksolla aloitetaan myös oman opetuskokeilun suunnittelu. Kouluttajina toimivat Matti Rautiainen ja Anna Veijola
  2. Lähijakso 19.1.2018. Tutkiva oppiminen käytännössä: Toisella lähijaksolla tutustutaan erilaisiin tutkivaa oppimista ja taitopohjaista historian opetusta kehittäviin kokeiluihin eri kouluasteilla. Opetuskokeiluja toteuttaneet opettajat tuovat omia kokeilujaan lähijakson aikana eri tavoin esille.
  3. Lähijakso 18.5.2018. Taitopohjaisen oppimisen arviointi ja oppimaan oppiminen, oman toiminnan reflektointi: Kolmannen lähijakson keskeisenä teemana on tarkastella taitopohjaisen oppimisen arviointia ja arvioinnin roolia oppimisen välineenä. Kouluttajana toimii Najat Ouakrim-Soivio.

Osallistujat työstävät koulutuksen aikana tehtävät opetuskokeilut syksyyn 2018 mennessä opetusmateriaaliksi, joka julkaistaan digitaalisessa muodossa syksyllä 2018.

HUOM. Varaamme oikeuden pieniin aikataulumuutoksiin.

Koulutuksen toteuttaa Jyväskylän yliopistossa toimiva TEHO-tiimi (Tutkivaa ja Eläytyvää Historian Opetusta). Tiimin muodostavat dosentti Matti Rautiainen (Opettajankoulutuslaitos), KT, FL Anna Veijola (Jyväskylän normaalikoulu) ja akatemiatutkija Simo Mikkonen (historian ja etnologian laitos).

Lisätietoa sähköpostitse: histut-koulutus@jyu.fi