Kirjallisuutta

Kirjallisuutta

Hankkeessa syntyneitä julkaisuja suomeksi:

Rautiainen, M., Veijola, A. & Mikkonen, S. 2019. Tutkimalla kiinnostavaa historian opetusta. Rihveli 1/2019, 30-35.

Rautiainen, M., Tallavaara R., Kupiainen S. & Veijola, A. 2019. Historiaa lukkojen takana : avaimia pakohuoneiden käyttöön historian opetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Sulkunen, S. & Saario, J. 2019. Tiedonmuodostus ja tekstityö: tapaustutkimus lukion historian opetuksen tekstikäytänteistä. Kasvatus 50 (2), 149 – 163.

Veijola, A., Rautiainen, M. & Mikkonen, S. 2019. Kylmän sodan historiaa. Lukion soveltava kurssi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Veijola, A., Sulkunen, S. & Rautiainen, M. 2019. Historiallisen tiedon luonne ja historian tekstikäytänteet lukiolaisten kuvaamana. Kasvatus & Aika, 13 (2), 53–67.

van den Berg, M. & Ouakrim-Soivio, N. 2019. Suomalaisten ja ruotsalaisten lukiolaisten historian tekstitaidot vertailussa. In Rautiainen, M. & Tarnanen, M. (Eds.), Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran tutkimuksia 15. Jyväskylä: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 201-222.

Paldanius, H. 2019. Selostuksesta tulkintoihin: aineistojen esittäminen lukiolaisten historian esseissä. Hyväksytty julkaistavaksi, Virittäjä.

Ouakrim-Soivio, N. & van den berg, M. 2018. Lukiolaiset historian lähteiden tulkitsijoina. Kasvatus & Aika 12(3), 33-48.

Paldanius, H. 2018. Historiallisen toimijuuden rakentuminen lukiolaisten esseevastauksissa. Virittäjä 112 (1) pp. 53–78. https://doi.org/10.23982/vir.59310

Paldanius, H. 2018. Tiedonalakohtaiset tekstitaidot – historian oppiaineen essee kriittisen ajattelun kehittäjänä. – A. Mäntynen & J. Riikonen (toim.) Kirjoittamisen käänteitä. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja, pp. 107–122. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Rantala, J. 2018. Historiapolitiikkaa koulun opetussuunnitelman avulla. Politiikka 60 (2), 112-123.

Rantala, J. & Veijola, A. 2018. Suomalaisnuorten näkemykset turvapaikanhakijakeskustelussa esitettyihin historiallisiin rinnastuksiin. Yhteiskuntapolitiikka 83 (2), 147-158.

Veijola, A. & Rantala, J. 2018. Nuorten näkemyksiä historian käytöstä ja merkityksestä. Historiallinen Aikakauskirja 116 (3), 297–309.

Veijola, A., Rautiainen, M., Kupiainen, S. & Mikkonen, S. (Eds.) 2018. Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Manninen, M. & Vesterinen, I. 2017. ”Kylmän sodan aloittajalla oli kireä meininki”– yhdeksäsluokkalaisten historian tekstitaidot tarkasteltavana. In M. Kallio, R. Juvonen & A. Kaasinen (Eds.), Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 11-24.

Ouakrim-Soivio, N. & Rantala, J. 2017. Osaamisen kehittymisen arviointi perusopetuksen historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa. In E. Kauppinen & E. Vitikka (Eds.), Oppimisen arviointi. Helsinki: Opetushallitus, 43-54.

Ouakrim-Soivio, N., Rautopuro, J., Rantala, J., Saario, J. & van den Berg, M. 2017. Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen historian oppiaineessa. Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden arvosanat, osaaminen ja asenteet perusopetuksen päättövaiheessa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (6), 651-662.

Ouakrim-Soivio, N., Rautopuro, J. & Saario, J. 2017. Yhdenvertaisuutta vai armopaloja? Sivityksellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen perusopetuksessa. Kasvatus 3/2017.

Paldanius, H. 2017. Historian esseevastauksen funktionaalinen rakenne. In S. Latomaa, E. Luukka, & N. Lilja (Eds.), Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa – Language awareness in an increasingly unequal society. AFinLAn vuosikirja 2017 (pp. 219-238). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. Open access: https://journal.fi/afinlavk/article/view/60725
http://tutka.jyu.fi/tutka/julkaisut/75523

Veijola, A. 2017. Miten historiaa luetaan? Kielikukko 2/2017. Finnish Reading Association.

Ouakrim-Soivio, N. 2016. Historianopetuksen tavoitteet ja sisällöt muuttuvat – Entä niiden arviointi? Historiallinen Aikakauskirja 114 (3), 293–305.

Ouakrim-Soivio, N. & Hietala, R. 2016. Toteutuuko maahanmuuttajataustaisten oppijoiden sivistyksellinen yhdenvertaisuus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä? Kasvatus & Aika 10 (4), 79–96.

Rantala, J. & Khawaja, A. 2016. Historian tekstitaitojen arvioiminen peruskoulun kuudesluokkalaisilla. In Heini-Marja Pakula, Elina Kouki, Harry Silfverberg & Eija Yli-Panula (Eds.), Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja – Ainedidaktisia tutkimuksia 11. Turku: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 77–94.

Rantala, J. & Veijola, A. 2016. Historiallisen tiedonmuodostuksen periaatteet hukassa. Tapaustutkimus nuorten historian tekstitaidoista. Historiallinen Aikakauskirja 114 (3), 267–277.

Veijola, A. 2016. Nuoret ja historian tekstitaidot: Tiedon vastaanottamisesta käsittelyyn ja käyttämiseen. Nuorisotutkimus 34 (3), 3–18.

Veijola, A. 2016. Historiatietoisuus, historiallinen ajattelu ja historian tekstitaidot: Uuden opetussuunnitelman moninaiset lähtökohdat. Kasvatus & Aika 10 (2), 6-18.

Veijola, A. & Mikkonen, S. 2016. Mitä historia on: aloittavien historianopiskelijoiden historiakäsitykset. Kasvatus & Aika 10 (3), 6-21.

Veijola, A. & Rantala, J. 2016. Kalifornialaisnuorten historian tekstitaidot arvioinnin kohteena. Kasvatus 47 (4), 327–341.

Veijola, A. & Mikkonen, S. 2015. Miten menneestä tehtyä historiaa tulkitaan? Tutkiva oppiminen ja monilukutaito lukion historian opetuksessa. Julkaisussa: Kauppinen, M., Rautiainen, M. & Tarnanen, M. Rajaton tulevaisuus: kohti kokonaisvaltaista oppimista. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 155-169.

Sulkunen, S. & Luukka, M.-R. 2014. Monilukutaito ja tiedonalakohtaiset tekstitaidot. Kielikukko 4/2014. Finnish Reading Association. http://www.parnet.fi/~finra/Kielikukko/Kielikukko_2014-4_nettiversio.pdf